Thứ sáu , Ngày 08/04/2011

Các Ban chuyên môn

-BCH quyết định thành lập các Ban chuyên môn tuỳ thuộc nhu cầu và mục tiêu hoạt động của từng thời kỳ. Trưởng, Phó Ban và các Thành viên Ban chuyên môn do Ban Thường vụ quyết định và Chủ tịch phê duyệt.

-Trưởng Ban chuyên môn là người chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chuyên môn và tổ chức thực hiện kế hoạch đó. Phó Trưởng Ban chuyên môn, ngoài việc thực hiện các công việc được phân công, sẽ điều hành hoạt động của Ban chuyên môn khi Trưởng Ban đi vắng.

-Ngoài các Ban chuyên môn, BCH có thể thành lập các tổ chức khác về kinh tế-dịch vụ .v.v. Hoạt động của các tổ chức này phải tuân theo sự chỉ đạo của BCH và phù hợp với các quy định của pháp luật. Mỗi tổ chức như vậy có thể sẽ có quy chế hoạt động riêng phù hợp với đặc thù hoạt động của mình và được BCH chấp nhận.