Chủ Nhật , Tháng Mười Hai 8 2019
Trang chủ / Giới Thiệu / Giới Thiệu HTBC / Quy Chế Hoạt Động

Quy Chế Hoạt Động

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN THANH HÓA TẠI TP. HCM
HO CHI MINH – THANH HOA BUSINESSMAN CLUB (HTBC)

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN CHẤP HÀNH HTBC
Nhiệm kỳ II (2012-2015)

Căn cứ :

– Điều lệ Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (HTBC) đã được Đại hội đại biểu toàn thể Hội viên HTBC lần thứ II thông qua ngày 25/10/2012;

– Các quy định của Nhà nước về hoạt động của các tổ chức xã hội – đoàn thể;

Quy chế này quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc và quan hệ công tác của Ban Chấp hành HTBC nhiệm kỳ II (2012-2015).

CHƯƠNG I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ban Chấp hành HTBC (sau đây gọi tắt là BCH) là cơ quan thường trực của CLB Doanh nhân Thanh Hóa tại Tp. HCM do Đại hội đại biểu toàn thể Hội viên HTBC bầu ra. Nhiệm kỳ của BCH bắt đầu từ khi được Đại hội bầu ra và kết thúc khi Đại hội khoá mới bầu ra BCH mới.

Điều 2: BCH chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động của HTBC trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội .

– BCH được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

– BCH ban hành các Nghị quyết và Quyết định để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

CHƯƠNG II
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của BCH như sau:

1./ Ban thường vụ gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực, các Phó chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ủy viên thường trực.

2/ Các Ban chuyên môn.

3/ Văn phòng HTBC: Văn phòng HTBC là bộ máy giúp việc của BCH. Văn phòng có những nhiệm vụ và quyền hạn được nêu cụ thể tại Chương 5 của Quy chế này.

Điều 4: Nhiệm vu,̣ quyền hạn của Ban thường vụ :

– Ban thường vụ thay mặt BCH điều hành công việc của HTBC giữa hai kỳ họp của BCH.

– Ban thường vụ thông qua chức năng, nhiệm vụ, biên chế tổ chức của các Ban chuyên môn, Văn phòng BCH. Thông qua quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Trưởng, Phó Ban và các Thành viên Ban chuyên môn, Chánh văn phòng HTBC.

Điều 5: Chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Ban thường vụ

– Chủ tịch:– Phụ trách và điều phối chung tất cả các hoạt động của BCH và HTBC; là người chịu trách nhiệm xây dựng Phương hướng hoạt động chính của BCH và của HTBC; là đại diện chính cho HTBC trong các hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước; chủ trì các cuộc họp BCH; ký các quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm, thành lập/giải tán các tổ chức trực thuộc HTBC; là chủ tài khoản thứ 1 của HTBC tại các ngân hàng; ký các văn bản giao dịch đối ngoại của HTBC, các Quyết định, Nghị quyết của BCH.; ký duyệt các dự tóan chi phí cho hoạt động của HTBC theo Quy định về Quản lý Tài chính của HTBC.

– Phó Chủ tịch thường trực: Chịu trách nhiệm về các mảng công việc do BCH phân công hoặc do Chủ tịch ủy quyền; là người thay mặt BCH điều phối các hoạt động của BCH và HTBC khi Chủ tịch đi vắng.

-Tổng thư ký: Điều hành cụ thể các hoạt động của BCH, Văn phòng, của HTBC theo các Quyết định, Nghị quyết của BCH và theo ủy quyền hay phân công của Chủ tịch; giám sát hoạt động của các tổ chức trực thuộc HTBC; là chủ tài khoản thứ 2 của HTBC tại các ngân hàng; ký các văn bản của HTBC theo ủy quyền hay phân công của Chủ tịch; ký duyệt chi các khoản chi phí cho hoạt động của Văn phòng, của các hoạt động do HTBC tổ chức thực hiện theo đúng Quy định về Quản lý Tài chính của HTBC; là người thừa ủy quyền của Chủ tịch đại diện cho HTBC trong các hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước.

– Các Phó Chủ tịch: Chịu trách nhiệm về các mảng công việc do BCH phân công hoặc do Chủ tịch ủy quyền.

Các Ủy viên thường trực: Chịu trách nhiệm về các mảng công việc do BCH phân công hoặc do Chủ tịch ủy quyền.

Điều 6: Ban Thư ký

– Ban Thư ký bao gồm Tổng Thư ký và một số uỷ viên BCH khác do BCH bầu ra. Trong một số trường hợp đăc biệt, Tổng Thư ký có thể đề nghị Ban thường vụ duyệt bổ sung thành viên Ban Thư ký là người không trong BCH. Tổng Thư ký là người điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban Thư ký.

– Ban Thư ký có trách nhiệm giúp BCH triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại HTBC và của BCH.

– Mỗi thành viên Ban Thư ký chịu trách nhiệm về một hoặc một số mảng công việc cụ thể theo sự phân công của Tổng Thư ký.

Điều 7: Các Ban chuyên môn

– BCH quyết định thành lập các Ban chuyên môn tuỳ thuộc nhu cầu và mục tiêu hoạt động của từng thời kỳ. Trưởng, Phó Ban và các Thành viên Ban chuyên môn do Ban Thường vụ quyết định và Chủ tịch phê duyệt.

– Trưởng Ban chuyên môn là người chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chuyên môn và tổ chức thực hiện kế hoạch đó. Phó Trưởng Ban chuyên môn, ngoài việc thực hiện các công việc được phân công, sẽ điều hành hoạt động của Ban chuyên môn khi Trưởng Ban đi vắng.

– Ngoài các Ban chuyên môn, BCH có thể thành lập các tổ chức khác về kinh tế-dịch vụ .v.v. Hoạt động của các tổ chức này phải tuân theo sự chỉ đạo của BCH và phù hợp với các quy định của pháp luật. Mỗi tổ chức như vậy có thể sẽ có quy chế hoạt động riêng phù hợp với đặc thù hoạt động của mình và được BCH chấp nhận.

Điều 8: Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên BCH

– Các ủy viên BCH chịu trách nhiệm tập thể trước HTBC về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BCH; chịu trách nhiệm cá nhân trước BCH về những công việc được BCH phân công. Mỗi ủy viên BCH phải tham gia hoạt động trong ít nhất một Ban chuyên môn của BCH.

– Các ủy viên BCH có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của BCH và đóng góp ý kiến cho công tác tổ chức, phương hướng và các hoạt động cụ thể của BCH và HTBC. Nếu vì lý do phải vắng mặt thì ủy viên BCH báo cáo với người chủ trì cuộc họp (Chủ tịch, Tổng Thư ký hoặc người được ủy quyền) và phải được người chủ trì đồng ý. Uỷ viên BCH nào vắng mặt không báo cáo hoặc không có lý do chính đáng trong 2 cuộc họp liên tiếp và không tham gia các công việc của BCH phân công, sẽ bị coi là không hòan thành trách nhiệm của mình.

– Ủy viên BCH được quyền bảo lưu ý kiến không nhất trí với Nghị quyết, Quyết định của BCH nhưng phải có trách nhiệm thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết, Quyết định đã ban hành.

– Trong trường hợp được sự uỷ nhiệm của BCH, ủy viên BCH được thay mặt BCH làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả với BCH.

CHƯƠNG III
LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ MỖI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BCH

Điều 9: Ban thường vụ họp ít nhất 2 tháng một lần. Đối với những thành viên Ban thường vụ không có điều kiện tham dự các cuộc họp thì được thông báo nội dung và xin ý kiến bằng văn bản hoặc trao đổi qua điện thoại, thư điện tử.

– BCH họp 3 tháng một lần, khi cần thiết có thể họp phiên bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch HTBC, đề nghị của Tổng Thư ký, quyết định của Ban thường vụ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số ủy viên BCH. Các cuộc họp của BCH được triệu tập để nghe báo cáo tình hình công việc của HTBC; trao đổi, thảo luận và quyết định những vấn đề về phương hướng, nội dung các hoạt động của HTBC trong từng thời kỳ.

– Trong trường hợp cần phải quyết định một vấn đề cấp bách mà không thể tổ chức được cuộc họp của BCH, Ban thường vụ có thể tổ chức̉ trao đổi ý kiến và biểu quyết qua Phiếu lấy ý kiến của BCH. Biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến cũng có giá trị như biểu quyết tại cuộc họp BCH. Phiếu lấy ý kiến không trả lời, hoặc gửi về Văn phòng HTBC không đúng thời hạn sẽ bị coi như Phiếu không có ý kiến.

– Ban thường vụ quyết định chương trình, thời gian triệu tập phiên họp của BCH và các biện pháp bảo đảm khác. Chương trình phiên họp được gửi đến tất cả các ủy viên BCH cùng với quyết định triệu tập phiên họp chậm nhất là 5 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp. Các tài liệu của phiên họp phải được gửi đến các ủy viên BCH chậm nhất là 2 ngày trước ngày họp.

– Tổng Thư ký chỉ đạo công tác chuẩn bị cho phiên họp của BCH. Các Phó chủ tịch và các Trưởng Ban chuyên môn chuẩn bị những vấn đề thuộc trách nhiệm được BCH phân công.

– Các phiên họp BCH được tiến hành khi có quá nửa tổng số ủy viên BCH tham dự. Chủ tịch chủ toạ các phiên họp của BCH; nếu Chủ tịch vắng mặt, Tổng Thư ký chủ toạ phiên họp. Nếu cả Tổng Thư ký cũng vắng mặt, một Phó Chủ tịch được uỷ quyền sẽ chủ toạ phiên họp.

– BCH chủ yếu chỉ xem xét những vấn đề được ghi trong chương trình phiên họp khi có đầy đủ các văn bản cần thiết.

Điều 10: Nghị quyết, Quyết định của BCH được thông qua khi có quá nửa tổng số ủy viên BCH dự họp biểu quyết tán thành (những trường hợp Điều lệ có sự quy định khác thì tuân theo Điều lệ). Trong trường hợp số phiếu các bên ngang nhau, lá phiếu của Chủ tịch ủng hộ phương án nào thì phương án đó được chấp nhận.

– Việc biểu quyết có thể thực hiện theo một trong các hình thức: Giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Uỷ viên BCH vắng mặt cũng có thể tham gia biểu quyết nếu có ý kiến bằng văn bản gửi đến trước khi cuộc họp bắt đầu.

– Chủ tịch ký chứng thực Quyết định, Nghị quyết của BCH.

Điều 11: Phiên họp BCH phải có biên bản họp ghi đầy đủ quá trình diễn biến của phiên họp, ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết và kết luận của BCH. Biên bản họp phải được Chủ toạ phiên họp ký chứng thực.

– Hồ sơ phiên họp bao gồm: Chương trình, biên bản, các Quyết định và Nghị quyết của phiên họp phải được lập và lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước.

-Thông báo của BCH về kết quả phiên họp được công bố trên các cơ quan thông tin, ngôn luận của HTBC hoặc gửi trực tiếp cho các Hội viên HTBC và các tổ chức trực thuộc.

Điều 12: Đại diện Ban Cố vấn, Ban Kiểm soát có thể được mời tham dự các phiên họp của BCH và phát biểu ý kiến về các vấn đề thuộc chương trình làm việc của phiên họp, nhưng không có quyền biểu quyết.

– Trưởng Ban Ban Cố vấn, Ban Kiểm soát là người chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban trên cơ sở có sự thống nhất với BCH và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

CHƯƠNG IV
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 13: Chủ tịch và Tổng Thư ký HTBC là người chịu trách nhiệm chính về Quản lý của HTBC. Chủ tài khoản thứ 1 của HTBC là Chủ tịch HTBC, Tổng Thư ký là Chủ tài khoản thứ 2. Khi Chủ tịch đi vắng hoặc ủy quyền thì Tổng Thư ký sẽ là người thay thế chủ tài khoản của HTBC.

– Các khoản chi đều phải có kế hoạch chi (dự toán chi) do Chủ tịch hoặc Tổng Thư ký duyệt. Việc tạm ứng được thực hiện theo kế hoạch chi đã được duyệt. Việc thanh quyết toán được thực hiện theo đúng các quy định về thu chi tài chính do BCH đã Quy định và theo chế độ tài chính kế tóan của Nhà nước.

– Chủ tịch HTBC được quyền duyệt các khoản chi đến: 30 triệu

– Tổng Thư ký được quyền duyệt các khoản chi đến: 20 triệu

– Trưởng Ban Tài chính được quyền duyệt các khoản chi đến: 5 triệu

– Các khoản dự tóan chi từ lớn hơn: 30 triệu đến 50 triệu đồng phải được Ban Thường vụ đồng ý; chi lớn hơn 50 triệu phải được BCH đồng ý trên nguyên tắc quá ½ trước khi Chủ tịch hoặc Tổng Thư ký duyệt chi.

– Chánh Văn phòng được quyền quyết định các khoản chi đến 1 triệu đồng, nhưng sau đó phải báo cáo lại cho Tổng Thư ký biết.

Điều 14:
Nguyên tắc thu, chi đối với các khoản thu Hội phí, tài trợ, các khoản thu khác:
– Việc thu, chi của HTBC phải đảm bảo nguyên tắc: “Cân đối kế họach giữa THU và CHI, duy trì và phát triển các Quỹ của HTBC” để các hoạt động của HTBC bền vững và phát triển.

– Đối với các khoản thu, chi từ tiền Hội phí

– Văn phòng HTBC có trách nhiệm gửi thông báo nhắc nhở Hội viên nộp tiền Hội phí hàng năm; làm thủ tục thu tiền Hội phí và mở sổ theo dõi thu chi từ tiền Hội phí.

– Tiền thu Hội phí chỉ được dùng để phục vụ cho các hoạt động Văn phòng hàng tháng và cho hoạt động vì lợi ích Hội viên của HTBC.

– Đối với các khoản thu, chi từ tiền tài trợ:
+ Được dùng để phục vụ cho các hoạt động, các tài trợ an sinh xã hội, khuyến học… như đã thoả thuận, thống nhất với Nhà tài trợ.
+ Tiền tài trợ được nộp vào Quỹ của HTBC tại Tài khoản của HTBC ở Ngân hàng.
+ Việc chi các khoản tiền tài trợ phải đảm bảo đúng đúng mục đích, theo nguyên tắc Tài chính của HTBC và tuân thủ theo Quy định về Tài chính của Nhà nước.
+ Văn phòng HTBC mở sổ theo dõi thu chi các khoản tiền Tài trợ.

– Đối với các khoản thu, chi từ tiền thu khác: Được sử dụng cho các hoạt động của HTBC và do BCH duyệt chi.

– Văn phòng HTBC có trách nhiệm báo cáo thu, chi tài chính hàng tháng cho Tổng Thư ký và Chủ tịch và Ban Tài chính; báo cáo hàng quý cho Ban thường vụ và BCH.

– BCH có trách nhiệm báo cáo thu chi tài chính hàng năm cho Ban Kiểm soát và vào kỳ họp toàn thể Hội viên hàng năm và vào Đại hội cuối nhiệm kỳ. Ban Kiểm soát báo cáo về kiểm tra Tài chính hàng năm của HTBC và nhiệm kỳ trong Đại hội.

– Ban Tài chính có trách nhiệm xây dựng quy chế tài chính chi tiết trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên và trình BCH thông qua trước khi áp dụng.

CHƯƠNG V
VĂN PHÒNG HTBC

Điều 15: Văn phòng là bộ máy giúp việc của BCH. Văn phòng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ BCH thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ HTBC;

2- Nghiên cứu, tham mưu giúp BCH trong việc chỉ đạo, điều hoà phối hợp hoạt động với Ban Cố vấn, Ban Kiểm soát và của các Ban chuyên môn của BCH;

3- Tổ chức và phục vụ hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Trưởng các Ban chuyên môn của HTBC trong thời gian giữa các phiên họp của BCH;

4- Giúp BCH trong việc thực hiện quan hệ công tác giữa BCH với các cơ quan, tổ chức đoàn thể; quan hệ giữa BCH với Hội viên.

5- Chịu trách nhiệm về Xây dựng, duy trì phát triển trang Web của HTBC: http://www.doanhnhanxuthanh.vn để cung cấp các thông tin giới thiệu về các hoạt động của HTBC, giới thiệu và quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp của Hội viên, là cầu nối giao lưu và giao thương, cung cấp cho Hội viên các thông tin về cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh. Đồng thời cập nhật tin tức thông tin về hoạt động Hội đồng hương Thanh Hóa tại Tp. HCM và các tỉnh phía Nam trên trang http://www.doanhnhanxuthanh.vn .

6- Theo dõi và làm báo cáo các khoản thu, chi tài chính của HTBC

7- Bảo đảm các điều kiện hoạt động của Văn phòng và của BCH.

Điều 16: Căn cứ đề nghị của Tổng Thư ký và tham khảo ý kiến của Ban thường vụ, Chủ tịch ký quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng. Các chức danh khác trong bộ máy Văn phòng do Tổng Thư ký bổ nhiệm theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

– Kinh phí hoạt động của Văn phòng được lấy từ các nguồn thu Hội phí của HTBC và từ nguồn tài trợ trực tiếp cho hoạt động của Văn phòng, từ các nguồn thu khác và/hoặc một phần từ tiền tài trợ (nếu cần thiết).

– Tổng Thư ký và Chánh Văn phòng căn cứ các yêu cầu, chức năng nhiệm vụ của Văn phòng như đã quy định trong Điều lệ HTBC và bản Quy chế này để xây dựng Quy chế làm việc của Văn phòng HTBC trình Ban thường vụ duyệt và Chủ tịch ký ban hành.

CHƯƠNG VI
CÁC CƠ QUAN THÔNG TIN, NGÔN LUẬN CỦA HTBC

Điều 17: Trang thông tin điện tử (Web Site) và các ấn phẩm khác của HTBC là cơ quan ngôn luận chính thức của HTBC.

– Tổng Thư ký là người chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thông tin đăng tải trên các Trang thông tin điện tử và các các ấn phẩm khác của HTBC.

– Việc quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử của HTBC do Văn phòng trực tiếp đảm nhiệm về : Xây dựng, duy trì phát triển trang Web của HTBC để cung cấp các thông tin giới thiệu về các hoạt động của HTBC, giới thiệu và quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp của Hội viên, là cầu nối giao lưu và giao thương, cung cấp cho Hội viên các thông tin về cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh.

– Mọi chi phí liên quan đến hoạt động của các Trang thông tin điện tử này được hạch toán vào chi phí của Văn phòng HTBC.

– Việc ban hành các ấn phẩm khác của HTBC sẽ do BCH quyết định.

CHƯƠNG VII
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 18: Bản Quy chế này gồm 7 Chương, 18 Điều, đã được các ủy viên BCH thông qua ngày 07/11/2012. Bản Quy chế hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch HTBC thay mặt cho BCH ký quyết định ban hành. Mọi thay đổi nội dung đối với Quy chế này do BCH quyết định.

Tp. HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2012
T/M BAN CHẤP HÀNH HTBC
Chủ tịch
(đã ký)Nguyễn Đình Thắng

Visits: 1801