Thứ Hai , Tháng Ba 15 2021

Điều lệ hoạt động

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN THANH HÓA TẠI TP. HCM
HO CHI MINH CITY – THANH HOA BUSINESSMAN CLUB (HTBC)

————————————-

ĐIỀU LỆ

Chương I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên gọi

Tên tiếng Việt        : Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh        : HOCHIMINH CITY – THANH HOA BUSINESS CLUB

Tên viết tắt             : HTBC

Logo                        :

Logo

Điều 2: Mục đích và Tôn chỉ

2.1 HTBC tập hợp, liên kết các doanh nhân và nhà quản lý doanh nghiệp quê Thanh Hóa đang sống hay làm việc tại Tp HCM và các tỉnh phía Nam cùng hợp tác xây dựng một môi trường sinh hoạt giao lưu bổ ích nhằm nâng cao thêm chất lượng đời sống tinh thần, tạo cơ hội đầu tư – mở rộng kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của hội viên và góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương Thanh Hóa nói riêng, cho Tp HCM và đất nước nói chung.

2.2 HTBC hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tuân thủ pháp luật Việt Nam và điều lệ do Hội nghị đại biểu toàn thể hội viên thông qua.

2.3 Tôn chỉ hoạt động của HTBC: KẾT NỐI – CHIA SẺ  – ĐỒNG HÀNH – PHÁT TRIỂN

Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ

3.1 Tạo dựng môi trường gặp gỡ, thăm hỏi, giao lưu văn hóa – thể thao, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm quản lý điều hành, giúp hội viên xây dựng, phát triển và khai thác hiệu quả các mối quan hệ;

3.2 Tổ chức các chuơng trình và hoạt động hỗ trợ giúp đỡ hội viên phát triển kinh doanh: xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực hội viên & doanh nghiệp hội viên;

3.3 Tham gia bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên;

3.4 Đại diện hội viên đưa ra các đề xuất, kiến nghị liên quan đến sự phát triển hợp tác của các hội viên, là tổ chức cầu nối giữa các hội viên với Hội đồng hương Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước.

Điều 4: Tổ chức

4.1 Đại hội toàn thể hội viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của HTBC. Đại hội có nhiệm vụ thông qua điều lệ, định hướng nhiệm kỳ, bầu ra Ban chấp hành và Ban kiểm soát của nhiệm kỳ. Đại hội bất thường có thể được triệu tập khi có yêu cầu bằng văn bản của ít nhất 1/2 số hội viên đóng phí hoặc1/2  thành viên Ban chấp hành.

4.2 Ban chấp hành là cơ quan điều hành hoạt động giữa 2 kỳ đại hội. Ban chấp hành xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình hoạt động hàng năm của HTBC và đại diện cho HTBC trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

4.3 Số lượng thành viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định. Trong thời gian nhiệm kỳ, việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban chấp hành là được phép, nhưng phải được quyết định bởi Hội nghị Ban chấp hành với ít nhất 1/2 thành viên đồng thuận và mỗi lần thay đổi không quá 1/3 số lượng thành viên Ban chấp hành hiện hữu.

4.4 Nhiệm kỳ của Ban chấp hành do Ban chấp hành quyết định trên cơ sở tình hình cụ thể của nhiệm kỳ, nhưng không ít hơn 3 năm và không dài quá 5 năm. Ban chấp hành bao gồm các chức danh: chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký, ủy viên thường trực và các uỷ viên. Ban chấp hành có trách nhiệm bầu các chức danh, xây dựng Qui chế làm việc và chương trình hoạt động của nhiệm kỳ.

4.5 HTBC có thể thành lập Ban cố vấn để hỗ trợ và tư vấn cho các hoạt động của HTBC. Các thành viên Ban cố vấn là những người có tâm huyết, có kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo – do Ban chấp hành giới thiệu thông qua.

4.6 Ban chấp hành có quyền thành lập các Ban chuyên môn trực thuộc Ban chấp hành để thực hiện các công việc do Ban chấp hành phân công.

4.7 Cơ quan thường trực điều hành hoạt động thường xuyên của HTBC là Văn phòng HTBC, địa điểm đặt Văn phòng, số lượng nhân viên Văn phòng và cơ sở vật chất của Văn phòng do Ban chấp hành quyết định.

4.8 Chủ tịch là người thay mặt Ban chấp hành điều phối toàn bộ các hoạt động của BCH và của HTBC. Chủ tịch chịu trách nhiệm phân công mảng công việc cho các Phó chủ tịch,  Tổng thư ký và các uỷ viên thường trực.

4.9 Phó chủ tịch, Tổng thư ký và Uỷ viên thường trực tổ chức hoàn thành các mục tiêu trong mảng phụ trách, định kỳ báo cáo cho Chủ tịch và Ban chấp hành bên cạnh việc hỗ trợ hoạt động chung của Ban chấp hành và các ban chuyên môn theo các quyết định, nghị quyết đã ban hành.

4.10 Ban chấp hành HTBC họp định kỳ 3 tháng/lần. Chủ tịch HTBC có quyền triệu tập các cuộc họp bất thường Ban chấp hành nếu cảm thấy cần thiết. Các cuộc họp phải được Văn phòng thông báo trước ít nhất 1 tuần và có trên 50% số thành viên tham dự.

4.11 Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động của HTBC trong nhiệm kỳ. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội toàn thể hội viên HTBC quyết định. Các thành viên Ban Kiểm soát bầu Trưởng ban Kiểm soát và Phó ban kiểm soát. Ban Kiểm soát có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ.

4.12 Các quyết định của HTBC được thông qua trên cơ sở hiệp thương, thống nhất, khi cần thiết thì biểu quyết hoặc bỏ phiếu theo nguyên tắc trên 50% ý kiến của các đại biểu có mặt.

Điều 5: Hội viên

5.1 Các doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp quê Thanh Hóa (hoặc có vợ, chồng quê Thanh Hóa) đang làm việc tại TPHCM và các tỉnh phía Nam tự nguyện xin gia nhập HTBC và nhất trí với Điều lệ của HTBC đều có thể được xét kết nạp trở thành hội viên chính thức của HTBC. Các doanh nhân hoặc cá nhân khác có nguyện vọng và có đóng góp cho HTBC, có thể được mời làm hội viên danh dự của HTBC.

5.2 Các doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp muốn trở thành hội viên HTBC có trách nhiệm cung cấp các thông tin về cá nhân và Doanh nghiệp của mình cho Ban chấp hành HTBC theo biểu mẫu Thông tin hội viên của HTBC.

Điều 6: Quyền lợi của hội viên

6.1 Được tham gia sinh hoạt trong tất cả các hoạt động của HTBC.

6.2 Được HTBC hỗ trợ bảo vệ các quyền lợi hợp pháp.

6.3 Được giới thiệu quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp mình, giới thiệu sản phẩm hay dự án, kêu gọi đầu tư,…trên website của HTBC, trên các phương tiện truyền thông khác của HTBC và trong các buổi sinh hoạt của HTBC nhưng phải tự chịu trách về các thông tin do mình cung cấp.

6.4 Được HTBC hỗ trợ các hoạt động tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư trong & ngoài nước khi có yêu cầu của hội viên.

6.5 Được HTBC cung cấp các thông tin đại chúng của các thành viên khác, các thông tin về cơ hội đầu tư, kết nối hợp tác kinh doanh giữa các hội viên, hỗ trợ cung cấp các thông tin theo yêu cầu của hội viên về kinh tế, kỹ thuật-công nghệ, pháp luật, đời sống…

6.6 Được nhận sự hỗ trợ, dịch vụ ưu đãi của các hội viên khác trong HTBC (theo mức tự đề xuất của các hội viên dành cho HTBC).

6.7 Được HTBC quan tâm động viên, thăm hỏi, chia sẻ về đời sống tinh thần của cá nhân, gia đình và doanh nghiệp của hội viên.

6.8 Được quyền đề cử, ứng cử và bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm soát, Ban Cố vấn, thành viên các Ban chuyên môn của HTBC. Được quyền đề xuất ý kiến, góp ý cho các hoạt động của HTBC.

6.9 Có quyền rút khỏi HTBC khi thấy không còn phù hợp.

Điều 7: Nghĩa vụ của hội viên

7.1 Tuân thủ pháp luật và điều lệ của HTBC, chấp hành các quyết định đã được Ban chấp hành HTBC thông qua và chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động của HTBC tổ chức.

7.2 Chăm lo xây dựng HTBC ngày càng lớn mạnh về quy mô hội viên và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTBC, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa các hội viên theo như tôn chỉ hoạt động của HTBC.

7.3 Thực hiện đóng hội phí hàng năm đầy đủ theo quy định của HTBC. Tự nguyện và tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức cho hoạt động của HTBC vì sự phát triển của quê hương Thanh Hóa nói riêng, của TP.HCM và của đất nước nói chung.

7.4 Chủ động đề xuất các chế độ ưu đãi về sản phẩm, dịch vụ mà cá nhân hội viên hay Doanh nghiệp của hội viên có thể dành cho các hội viên khác trong HTBC.

Chương III

HOẠT ĐỘNG

Điều 8: Các hoạt động của HTBC

8.1 Hợp tác, đoàn kết để xây dựng một môi trường sinh hoạt chung cho các hội viên của HTBC theo đúng tôn chỉ của HTBC. Các hoạt động của HTBC là hoạt động phi lợi nhuận, phi chính trị vì lợi ích của các hội viên và tham gia đóng góp công sức cho quê hương Thanh Hóa nói riêng, cho TP.HCM và cho Đất nước nói chung.

8.2 Tổ chức các hoạt động thiết thực và bổ ích cho hội viên:

  • Tổ chức các Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa các hội viên hay Hội thảo chuyên đề cho hội viên về: quản trị doanh nghiệp, quản lý chất lượng, ứng dụng khoa học kỹ thuật – công nghệ, pháp luật, đời sống, nguồn nhân lực…
  • Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ hội viên phát triển thị trường, tìm kiếm đối tác, giao lưu, gặp gỡ với các Hội doanh nghiệp khác trong và ngoài nước để thúc đẩy hợp tác kinh doanh và đầu tư.
  • Cung cấp thông tin giới thiệu về các hoạt động của HTBC, giới thiệu và quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp của hội viên, là cầu nối giao lưu và giao thương, cung cấp cho hội viên các thông tin về cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh…
  • Xây dựng các chương trình ưu đãi về giá cả sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hội viên, dành cho hội viên trong HTBC.
  • Giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, thăm hỏi… giữa các hội viên nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho hội viên và tạo sự gắn kết chân tình giữa các hội viên.

8.3 Tham gia bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên.

8.4 Phát triển thêm hội viên mới nhằm xây dựng HTBC ngày càng lớn mạnh.

8.5 Tổ chức các chương trình kêu gọi tài trợ cho hoạt động thường niên của HTBC và gây quỹ đóng góp cho phúc lợi, an sinh xã hội, khuyến học cho quê hương Thanh Hóa nói riêng, cho TP.HCM và cho đất nước nói chung.

Điều 9. Tài chính của HTBC

9.1 HTBC hoạt động theo nguyên tắc tự cân đối tài chính, lấy thu bù chi. Tài chính của HTBC được quản lý, theo dõi theo hệ thống sổ sách kế toán của riêng HTBC, do Ban chấp hành HTBC quản lý và tuân theo các Quy định quản lý tài chính của HTBC. Thu, chi tài chính của HTBC được quyết toán theo năm và công khai cho các hội viên.

9.2 Nguồn tài chính của HTBC gồm có:

  • Hội phí hàng năm theo mức phí được Đại hội thông qua cho từng nhiệm kỳ. Nguồn kinh phí này chỉ sử dụng cho các hoạt động vì lợi ích hội viên của HTBC.
  • Thặng dư các chương trình hoạt động, từ các chương trình vận động – tài trợ – gây quỹ… và các nguồn thu hợp pháp khác.

9.3 HTBC có thể thành lập các quỹ và hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Quy chế của HTBC.

Điều 10: Khen thưởng và kỷ luật

10.1 Những hội viên có nhiều đóng góp cho HTBC hay có thành tích xuất sắc trong kinh doanh sẽ được HTBC tôn vinh và được Ban chấp hành đề cử, đề nghị lên các hình thức khen thưởng tương xứng của các tổ chức, cơ quan nhà nước Việt Nam và các tổ chức quốc tế.

10.2 Những hội viên có hành vi trái với Điều lệ hoặc vi phạm pháp luật sẽ bị Ban chấp hành HTBC nhắc nhở, phê bình, đưa ra khỏi HTBC tuỳ theo mức độ vi phạm.

10.3 Việc khen thưởng, kỷ luật các hội viên HTBC do Ban chấp hành HTBC xem xét, quyết định.

Chương IV

THI HÀNH

Điều 11: Giải thể HTBC

Trong trường hợp cần thiết, khi xét thấy sự tồn tại của HTBC không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của các hội viên, Ban chấp hành HTBC sẽ đề nghị Đại hội toàn thể hội viên HTBC quyết định giải thể HTBC hoặc thay đổi hình thức tổ chức HTBC.

Điều 12: Sửa đổi, bổ sung và hiệu lực của Điều lệ

12.1 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HTBC do Đại hội HTBC quyết định.

12.2 Bản Điều lệ này gồm 4 chương, 12 điều, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội HTBC lần thứ IV thông qua./.

Đại hội HTBC lần thứ IV đã thông qua Điều lệ này với tỷ lệ 100%.

                TP.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2019
Chủ tịch Nhiệm kỳ IV
(đã ký)

Trịnh Tiến Dũng
Logo Mai Linh Group
Logo Queen Stone
Logo Tan Thanh Hoa
Logo Sai Gon Center Real
Logo EBM
Logo Lien Viet Post Bank
Logo HHG
Logo Đại Dũng
Nhân Mười
Nano Viet
HHG FOUNDATION