Thứ Hai , Tháng Ba 15 2021

Giới Thiệu

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN THANH HÓA TẠI TP. HCM

HO CHI MINH CITY – THANH HOA BUSINESSMAN CLUB (HTBC)

ĐIỀU LỆ

 Chương I

 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên gọi
Tên tiếng Việt : Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tạiThành phố Hồ C Minh

Tên tiếng Anh : HOCHIMINH CITY – THANH HOA BUSINESSMAN CLUB

 Tên viết tắt :     HTBC

HTBC là tổ chức phi chính trị của các Doanh nhân, Nhà quản lý doanh nghiệp quê Thanh Hóa đang sống hay làm việc ở miền Nam, được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, không vụ lợi cá nhân, tôn trọng nhau, hợp tác, đoàn kết vì sự phát triển của mỗi Hội viên và của Đất nước.
Điều 2: Mục đích và tôn chỉ hoạt động :

2.1 Mục đích của HTBC là tập hợp, liên kết các Doanh nhân, Nhà quản lý doanh nghiệp quê Thanh Hóa đang sống hay làm việc ở miền Nam cùng hợp tác xây dựng một môi trường sinh hoạt giao lưu bổ ích nhằm nâng cao thêm chất lượng đời sống tinh thần, tạo cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của Hội viên và góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương Thanh Hóa nói riêng, cho Thành phố HCM và Đất nước nói chung.

2.2 HTBC hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tuân thủ pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ của HTBC do Hội nghị đại biểu toàn thể Hội viên thông qua.

2.3 Tôn chỉ họat động của HTBCĐOÀN KẾT – HỢP TÁC – VUI KHỎE – PHÁT TRIỂN

Chương II

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3 : Chức năng, nhiệm vụ:

3.1 HTBC tập hợp, liên kết các Doanh nhân, Nhà quản lý doanh nghiệp quê Thanh Hóa đang sống hay làm việc ở miền Nam tạo ra một môi trường gặp gỡ, thăm hỏi, giao lưu văn hóa, thể thao, giới thiệu và trao đổi kinh nghiệm về: ứng dụng khoa học kỹ thuật – công nghệ, pháp luật, đời sống, nhân lực, thông tin về cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh…

3.2 HTBC tham gia bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Hội viên;

3.3 Tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ Hội viên phát triển kinh doanh như: là cầu nối mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại; tổ chức hội thảo nhằm nâng cao năng lực của Hội viên về quản lý chất lượng, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ mới, nâng cao trình độ nhân lực,…

3.3 HTBC là người đại diện cho các Hội viên trong việc đưa ra các đề xuất, kiến nghị liên quan đến sự phát triển hợp tác của các Hội viên, là tổ chức cầu nối giữa các Hội viên với Hội đồng hương Thanh Hóa, lãnh đạo Tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước.

Điều 4: Tổ chức

4.1 Đại hội toàn thể Hội viên HTBC là cơ quan lãnh đạo cao nhất của HTBC, được tổ chức 3 năm 1 lần. Đại hội có nhiệm vụ thông qua Điều lệ của HTBC, định hướng chương trình hoạt động của HTBC cho nhiệm kỳ và bầu ra Ban chấp hành HTBC. Đại hội toàn thể Hội viên HTBC có thể tiến hành bất thường khi có yêu cầu của trên 1/2 số hội viên hoặc trên ½  thành viên Ban chấp hành HTBC.

4.2 Ban Chấp hành HTBC là cơ quan điều hành hoạt động của HTBC giữa 2 kỳ Đại hội. Ban Chấp hành xây dựng chương trình hoạt động hàng năm của HTBC và tổ chức triển khai thực hiện chương trình; Ban chấp hành đại diện cho HTBC trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

4.3 Số lượng thành viên Ban Chấp hành do Đại hội toàn thể HTBC quyết định cho từng nhiệm kỳ. Việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chấp hành HTBC trong nhiệm kỳ được quyết định bởi Hội nghị toàn thể Thành viên Ban Chấp hành HTBC có trên 1/2 trong tổng số thành viên tham dự.

4.4 Ban Chấp hành HTBC có cơ cấu gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng Thư ký, Ủy viên thường trực và các uỷ viên; Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành HTBC là 3 năm. Các thành viên Ban chấp hành bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và Ủy viên thường trực. Ban chấp hành có trách nhiệm xây dựng Qui chế làm việc và chương trình làm việc của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ.

4.5 HTBC có thể thành lập Ban cố vấn để hỗ trợ và tư vấn cho các hoạt động của HTBC. Các thành viên Ban cố vấn là những người có tâm huyết, có kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo – do Ban chấp hành HTBC giới thiệu và Đại hội toàn thể HTBC hoặc Ban Chấp hành HTBC thông qua trong nhiệm kỳ. Đại hội toàn thể HTBC hoặc Ban Chấp hành HTBC bầu Trưởng Ban Cố vấn và các Phó ban Cố vấn. Ban Cố vấn có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Ban Cố vấn trong nhiệm kỳ.

4.6 Ban Chấp hành HTBC có quyền thành lập các Ban chuyên môn trực thuộc Ban Chấp hành để thực hiện các công việc do Ban Chấp hành HTBC phân công.

4.7 Cơ quan thường trực điều hành hoạt động thường xuyên của HTBC là Văn phòng thường trực HTBC, địa điểm đặt Văn phòng, số lượng nhân viên Văn phòng và cơ sở vật chất của Văn phòng do Ban Chấp hành HTBC quyết định.

4.8 Chủ tịch HTBC là người thay mặt cho Ban Chấp hành điều phối toàn bộ các hoạt động của BCH và của HTBC. Chủ tịch HTBC chịu trách nhiệm phân công công việc cho các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, các ủy viên thường trực, ủy viên Ban Chấp hành và các Ban chuyên môn.

4.9 Tổng thư ký có trách nhiệm điều hành cụ thể các hoạt động của BCH, Văn phòng của HTBC theo các Quyết định, Nghị quyết của BCH và theo ủy quyền hay phân công của Chủ tịch; giám sát hoạt động của các tổ chức trực thuộc HTBC.

4.10 Ban Chấp hành HTBC họp thường xuyên 3 tháng/lần; Chủ tịch HTBC có quyền triệu tập họp bất thường Ban Chấp hành HTBC.

4.11 Đại hội toàn thể Hội viên HTBC bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ là 3 năm, để kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động của HTBC trong nhiệm kỳ. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội toàn thể Hội viên HTBC quyết định. Các thành viên Ban Kiểm soát bầu Trưởng ban Kiểm soát và Phó ban kiểm soát. Ban Kiểm sóat có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Ban Kiểm sóat trong nhiệm kỳ.

4.12 Các quyết định của HTBC được thông qua trên cơ sở hiệp thương, thống nhất, khi cần thiết thì biểu quyết hoặc bỏ phiếu theo nguyên tắc trên 1/2 ý kiến của các đại biểu có mặt.

Điều 5 : Hội viên

5.1 Các Doanh nhân, Nhà quản lý doanh nghiệp quê Thanh Hóa (hoặc có vợ, chồng quê Thanh Hóa) đang sống hay làm việc ở miền Nam tự nguyện xin gia nhập HTBC và nhất trí với Điều lệ của HTBC đều có thể được xét kết nạp trở thành Hội viên chính thức của HTBC. Các Doanh nhân hoặc cá nhân khác có nguyện vọng và có đóng góp cho HTBC, có thể được mời làm Hội viên danh dự của HTBC.

5.2 Các Doanh nhân, Nhà quản lý doanh nghiệp muốn trở thành Hội viên HTBC có trách nhiệm cung cấp các thông tin về cá nhân và Doanh nghiệp của mình cho Ban Chấp hành HTBC theo biểu mẫu Thông tin Hội viên của HTBC.

Điều 6 : Quyền lợi của Hội viên

6.1 Được tham gia sinh hoạt trong tất cả các hoạt động của HTBC.

6.2 Được HTBC hỗ trợ và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp.

6.3 Được giới thiệu quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp mình, giới thiệu sản phẩm hay dự án, kêu gọi đầu tư,…trên website của HTBC, trên các phương tiện truyền thông khác của HTBC và trong các buổi sinh hoạt của HTBC.

6.4 Được HTBC hỗ trợ các hoạt động tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư trong & ngoài nước và khi có yêu cầu của Hội viên.

6.5 Được HTBC cung cấp các thông tin đại chúng của các thành viên khác, các thông tin về cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh giữa các Hội viên, hỗ trợ cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Hội viên về kinh tế, kỹ thuật-công nghệ, pháp luật, đời sống…

6.6 Được nhận sự hỗ trợ, dịch vụ ưu đãi của các Hội viên khác trong HTBC (theo mức tự đề xuất của các Hội viên dành cho HTBC)

6.7 Được HTBC quan tâm động viên, thăm hỏi, chia xẻ về đời sống tinh thần của cá nhân, gia đình và doanh nghiệp của Hội viên.

6.8 Được quyền đề cử, ứng cử và biểu quyết bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm soát , Ban Cố vấn, thành viên các Ban chuyên môn của HTBC. Được quyền đề xuất ý kiến, góp ý cho các hoạt động của HTBC.

6.9 Có quyền rút khỏi HTBC khi thấy không còn phù hợp.

Điều 7 : Nghĩa vụ của Hội viên

7.1 Tuân thủ Điều lệ của HTBC, chấp hành các quyết định đã được Ban Chấp hành HTBC thông qua và chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động của HTBC tổ chức.

7.2 Chăm lo xây dựng HTBC ngày càng lớn mạnh về quy mô Hội viên và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả họat động của HTBC, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa các Hội viên theo như tôn chỉ hoạt động của HTBC.

7.3 Thực hiện đóng hội phí hàng năm theo quy định của HTBC, tự nguyện và tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức cho hoạt động của HTBC vì sự phát triển của quê hương Thanh Hóa nói riêng, của Tp. HCM và của Đất nước nói chung.

7.4 Chủ động đề xuất các chế độ ưu đãi về sản phẩm, dịch vụ mà cá nhân Hội viên hay Doanh nghiệp của Hội viên có thể dành cho các Hội viên khác trong HTBC.

 Chương III

 HOẠT ĐỘNG

Điều 8 : Các hoạt động của HTBC

8.1 Hợp tác, đòan kết để xây dựng một môi trường sinh họat chung cho các Hội viên của HTBC theo đúng tôn chỉ của HTBC. Các họat động của HTBC là họat động phi lợi nhuận, phi chính trị vì lợi ích của các Hội viên và tham gia đóng góp công sức cho quê hương Thanh Hóa nói riêng, cho Tp.HCM và cho Đất nước nói chung.

8.2 Tổ chức các họat động thiết thực và bổ ích cho Hội viên :

 Giao lưu về văn hóa, thể thao, du lịch, thăm hỏi…giữa các Hội viên nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho Hội viên và tạo sự gắn kết chân tình giữa các Hội viên.

 Tổ chức các Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa các Hội viên hay Hội thảo chuyên đề cho Hội viên về: quản trị doanh nghiệp, quản lý chất lượng, ứng dụng khoa học kỹ thuật – công nghệ, pháp luật, đời sống, nguồn nhân lực…

 Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ Hội viên phát triển thị trường, tìm kiếm đối tác; Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa HTBC với các Hội doanh nghiệp khác trong và ngòai nước để thúc đẩy hợp tác kinh doanh và đầu tư.

 Xây dựng kênh thông tin của HTBC để cung cấp các thông tin giới thiệu về các họat động của HTBC, giới thiệu và quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp của Hội viên, là cầu nối giao lưu và giao thương, cung cấp cho Hội viên các thông tin về cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh …

 Xây dựng các chương trình ưu đãi về giá cả sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Hội viên dành cho Hội viên trong HTBC.

8.3 Thực hiện việc tham gia bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Hội viên khi cần thiết.

8.4 Phát triển thêm Hội viên mới nhằm xây dựng HTBC ngày càng lớn mạnh về quy mô Hội viên.

8.5 Tổ chức các chương trình kêu gọi tài trợ cho chi phí họat động thường niên của HTBC và gây Quỹ đóng góp cho phúc lợi, an sinh xã hội, khuyến học của Quê hương Thanh Hóa nói riêng, cho Tp. HCM và cho Đất nước nói chung.

Điều 9. Tài chính của HTBC

9.1 HTBC hoạt động theo nguyên tắc tự cân đối tài chính, lấy thu bù chi. Tài chính của HTBC được quản lý, theo dõi theo hệ thống sổ sách kế toán của riêng HTBC, do Ban Chấp hành HTBC quản lý và tuân theo các Quy định quản lý tài chính của HTBC và hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Thu, chi tài chính của HTBC được quyết toán theo năm và công khai cho các Hội viên.

9.2 Nguồn tài chính của CLB gồm có:

 Đóng góp phí hàng năm của các Hội viên theo mức phí được Đại hội tòan thể Hội viên thông qua cho từng nhiệm kỳ. Nguồn kinh phí này chỉ sử dụng cho các họat động vì lợi ích Hội viên của HTBC

 Các nguồn thu hợp pháp khác.

9.3 HTBC có thể thành lập các quỹ và hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Quy chế của HTBC.

Điều 10 : Khen thưởng và kỷ luật

10.1 Những Hội viên có nhiều đóng góp cho HTBC hay có thành tích xuất sắc trong kinh doanh sẽ được HTBC tôn vinh và được Ban Chấp hành HTBC đề cử, đề nghị lên các hình thức khen thưởng tương xứng của các Tổ chức, Cơ quan Nhà nước Việt Nam và các Tổ chức quốc tế.

10.2 Những Hội viên có hành vi trái với Điều lệ HTBC hoặc vi phạm pháp luật sẽ bị Ban chấp hành HTBC nhắc nhở, phê bình, đưa ra khỏi HTBC tuỳ theo mức độ vi phạm.

10.3 Việc khen thưởng, kỷ luật các Hội viên HTBC do Ban Chấp hành HTBC xem xét, quyết định.

Chương IV

 THI HÀNH

Điều 11Giải thể HTBC

Trong trường hợp cần thiết, khi xét thấy sự tồn tại của HTBC không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của các Hội viên, Ban Chấp hành HTBC sẽ đề nghị Đại hội toàn thể Hội viên HTBC quyết định giải thể HTBC hoặc thay đổi hình thức tổ chức HTBC. 

Điều 12
 : Sửa đổi, bổ sung và hiệu lực của Điều lệ

12.1 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HTBC do Đại hội toàn thể Hội viên HTBC quyết định.

12.2 Bản Điều lệ này gồm 4 chương, 12 điều, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đại biểu toàn thể Hội viên HTBC lần thứ II thông qua./.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2012

Đại hội đại biểu toàn thể Hội viên HTBC lần thứ II đã thông qua Điều lệ này với tỷ lệ 100%.

Thay mặt Đại hội                             

Thư ký                                     Chủ tọa             

(đã ký)                                       (đã ký)               

Cao Thị Giang                     Nguyễn Đình Thắng

Logo Mai Linh Group
Logo Queen Stone
Logo Tan Thanh Hoa
Logo Sai Gon Center Real
Logo EBM
Logo Lien Viet Post Bank
Logo HHG
Logo Đại Dũng
Nhân Mười
Nano Viet
HHG FOUNDATION